سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی – گروه مهندسی صنایع دانشکده
محمدعلی آزاده – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی – گروه مهندسی صنایع دانشکده
مسعود خانی – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی – گروه مهندسی صنایع دانشکده
پریسا موسوی اهرنجانی – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی – گروه مهندسی صنایع دانشکده

چکیده:

یکی از مسا ئ لی که در دنیـای امـروز بسـیار مـورد توجـه است، مسأله بهره وری است . این موضوع بخصوص در مـورد منابع محدود انرژی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است و از آنجا که قسمت اعظم انرژی برق تولیـدی در کشـور از منـابع فسیلی تجدید ناپذیر بدست می آید می توان به اهمیـت لـزوم بهرهوری در مصرف این حامل انرژی پی برد . در ایــن مقالــه بــرای ســنجش میــزان بهــرهوری صــنایع از شاخصی به نام شدت انرژی برق استفاده شده است . پـس از مقایسه شدت برق صنایع ایران با شدت برق استاندارد، صنایع با توجه به نسبت شد ت برقشان به شدتبرق استاندارد به سه دسته ۱ صنایع -ً نسبتا بهرهور، -۲ صنایع با بهـره وری پـایین و -۳ صنایع با بهره وری بسیار پایین تقسیم شده اند . سـپس تـابع تقاضای برق صنایع به صورت تابعی ازتغیرهای قیمت برق، ارزش افزوده و تعـداد واحـدهای صـنعتی و متغیـر موهـومی تخمین زده شده و با استفاده از آن کشش تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمت برق بدست آمده است . در نهایت تعرفهبرق هر دسته از صنایع با توجه به مفهـوم کشـش طـوری طراحـی شده است که موجـب کـاهش مصـرف و در نتیجـه کـاهش شدت برق شود