سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهمن یزدی صمدی – دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین میزان ضایعات گندم درتولید و مصرف به آسانی مقدور نیست ، زیرا سطح زیر کشت وسیع گندم وحجم عظیم کارهای کاشت ، داشت و برد اشت در این کشور و نیز بررسی سایر مراحل تولید و مصرف از قبیل حملونقل از مزرعه به مبادی خرید و به سیلو و از سیلو به کارخانجات آرد و از آنجا به نانوائی ها و نیز بررسی وضع پخت نان در بیش از ۵۳۰۰۰ نانوائی و نیز برآورد ضایعات نان در کل خانوارهای کشور عملاً امکان پذیر نیست با وجود این ، بررسی های پراکنده میزان ضایعات گندم ، آرد و نان را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نشان می دهند . به منظور بررسی ضایعات گندم در تولید و مصرف و تعیین نحوه کاهش آن، پروژه کاهش ضایعات گندم در تولید و مصرف به عنوان یک پروژه ملی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران اجرا شد. در این پروژه ضایعات گندم در مراحل مختلف تولید، حمل و نقل، فرآوری و مصرف بررسی گردید. این پروژه در ۲۵ زیر پروژه توسط ۲۴ نفر از اعضای هیات عل می دانشگاه های تهران ، صنعتی اصفهان ، تربیت مدرس ، آزاد اسلامی و کا رشناسان ارشد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غله کشور انجام شد . علل ضایعات گندم در تولید و مصرف و میزان آن در هریک از مراحل ذکر شده در تولید ، فرآوری و مصرف برآورد گردید و راه ها ی کاهش ضایعات نیز بررسی شد. میزان ضایعات در این پروژه تا حد ۴۰ % درصد برآورد گردید.