مقاله کاهش عوامل خطر انعقادي، اکسيداتيو، آپوليپوپروتئين و پيشرفت آترواسکلروز تحت تاثير مصرف سرکه سيب در خرگوش هاي هايپرکلسترولميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: کاهش عوامل خطر انعقادي، اکسيداتيو، آپوليپوپروتئين و پيشرفت آترواسکلروز تحت تاثير مصرف سرکه سيب در خرگوش هاي هايپرکلسترولميک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرکه سيب
مقاله آترواسکلروز
مقاله عامل خطر
مقاله مالون دي آلوئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستركي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: محزوني پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرکه سيب يک ترکيب آنتي اکسيدان است و داراي مصارف دارويي زيادي مي باشد. در اين مطالعه اثرات سرکه سيب بر تعدادي از عوامل خطر بيوشيميايي و پيشرفت آترواسکلروز در خرگوش هاي هايپرکلسترولميک بررسي شده است.
مواد و روش ها: ۳۲ خرگوش نر نيوزيلندي به طور تصادفي به ۴ گروه تقسيم بندي شدند: گروه رژيم معمولي، گروه رژيم پرکلسترول (۱% کلسترول)، گروه رژيم پرکلسترول (۱% کلسترول) و ml 5 سرکه سيب، گروه رژيم پرکلسترول (۱% کلسترول) و ۱۰ml سرکه سيب. فاکتورهاي ( MDAمالون دي آلدئيد)،  oxLDL(LDL اکسيد شده)، فيبرينوژن، فاکتور هفت (VII) و آپوليپوپروتئين هاي A و (ApoA, ApoB) B، قبل از مداخله و در انتهاي دوره (۲ ماه) اندازه گيري شدند. در انتهاي مطالعه، تشکيل رگه چربي در آئورت با استفاده از متد چکانوف در همه گروه ها تعيين و بررسي شد.
نتايج: مصرف هر دو دوز سرکه سيب موجب کاهش معنادار در سطح فاکتورهاي فيبرينوژن، oxLDL، MDA، ApoB/ApoA،ApoB  نسبت به گروه رژيم پرکلسترول شدند (P<0.05) ولي تاثيري بر ApoA نداشتند (P>0.05). همچنين مصرف سرکه سيب به ميزان زيادي موجب کاهش ضايعه در ديواره آئورت نسبت به گروه پرکلسترول شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه پيشنهاد کننده تاثير حمايتي مصرف سرکه سيب (به عنوان يک آنتي اکسيدان) بر روي برخي از عوامل خطر آترواسکلروز مي باشد.