سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر توللی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – استادیار، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – استادیار، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
پاشا قهرمانی – کارشناسی ارشد، بخش شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

فرمالدئید (CH۲O) یکی از مهمترین ترکیبات در صنایع شیمیایی است و برای تولید گستره بسیار زیادی از محصولات شیمیایی نظیر رزی نها، رنگ و پلیمرهای آلی استفاده م یشود. در این تحقیق امکان عاری سازی فرمالدئید در نمونه ای از پساب صنعتی در حضور پراکسید هیدروژن و هیدروکسید سدیم بررسی شده است. غلظت اولیه فرمالدئید در پساب در حدود ۰/۲۴%(۲۴۰۰ppm)
بود، که با استفاده از این روش، میزان فرمالدئید به مقدار ۵۷ % کاهش یافته است . حالت بهینه جهت حذف فرمالدئید در این روش، استفاده ازml 5 پراکسید هیدروژن به ازای هر ۵۰ml پساب و ml ۱۰ هیدرکسید سدیم یک نرمال است. دمای مناسب انجام واکنشها ph , 25c مناسب محدوده ۷/۵ تا ۸/۵بوده و مدت زمان لازم بین ۱۵ تا ۹۰ دقیقه می باشد.