سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمدی بادی بوردی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پیامدهای مصرف بی رویه کودهای فسفاته علاوه بر تجمع فسفر بیش از نیاز، ایجا د رقابت با جذب عناصرریزمغذی به ویژه روی ، اتلاف سرمایه و افزا یش تجمع کادمیم(Cd) در خاکها و محصولات کشاورز ی من جمله پیاز می باشد. کاهش عملکرد، افت کیفیت، کاهش جمعیت میکوریزای ریشه، هدررفت ارز کشور و از همه مهمتر تجمع آلاینده هایی نظیر کادمیم درمحصولات کشاو رزی می باشد. بنابراین با مصرف بیش از حد کودهای فسفاته، کادمیم، توسط گیاهان جذب و از آن طریق وارد زنجیره غذایی دام و انسان می گردد. بدیهی است وجود مقدار زیاد این عنصر در جیره غذایی روزانه برای انسان و دام بسیار خطرناک است . درمناطق دوردست و غیر مسکونی زمین ، میزان کادمیم در هوا کمتر از یک نانوگرم درمترمکعب هواست . درخاکها غلظت کادمیم از ۰/۱ تا ۲/۰میلیگرم درکیلوگرمبر مبنا ی وزن خشک است ولی د ر خاکها ی فسفاته گاهی تا ١٧٠ میل یگرم در کیلوگرم کادمیم گزارش شده است (کریمیان، ١٣٧٧ ؛ ملکوتی و همکاران ، ١٣٧٩ ). با عنا یت به ا ینکه سالانه حدود ۷۰۰ تن کود فسفاته واردات ی در کشاورزی مصرف می شود و متأسفانه غلظت کادمیم در ا ین کودها گاهی از ۳۰ میلیگرم در کیلوگرم نیز تجاوز مینماید بنابراین برای پیدا کردن روشی برای کاهش غلظت کادمیم آزمایش زیر انجام گرفت.