سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا امیری – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن عضوهیئت علمی و عضوباشگاه پژوهشگران

چکیده:

این مقاله مکانسیم هایی که فروشویی Sbاز خاکستر ته کوره سوزاننده زباله جامد شهری (۱) را کنترل می کنند و نیز امکان کنترل میزان فروشویی Sbرا با افزودن کانیهای جاذب به خاکستر کف بررسی می کند . آنتیموان احتمالا" در نوع قلیائی خاکستر کف ( MSWI )در شبکه کانیهایی مثل اترنیجیت (۲)وارد می شود . وقتی هوازدگی یاکربنی شدن ادامه می یابد اترنیجیت حل می شود که نتیجة آن تحرک پذیری آنتیموان (Sb)می باشد . درPH خنثی فروشویی Sbاحتمالا" با جذب Sbبه هیدروکسیدهای بی شکل آهن یاآلومینیوم کنترل می شود . نشان داده خواهدشداگر نمکهای(III) Fe یاAl(III)به خاکستر کف اضافه شوند آنتیموان به طرز موثری می تواند از حلال جدا شود . افزودن نمکهای(III) Fe یاAl(III)سبب (۱) ته نشینی در جای هیدروکسیدهای Fe یا Alو جذب یا هم رسوبی آلودگیهایی مثل sbو (۲) پائین آمدن PH مربوط به خاکستر کف و در نتیجه آن افزایش میل ترکیبی آنیونهای اکسیدی برای جذب به هیدروکسیدهای Fe یاAl می شود .