سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی بهدشتی – شرکت ای – من سرو تهران – ایران
احسان محمدی – شرکت ای – من سرو تهران – ایران
احمد محمدی – شرکت ای – من سرو تهران – ایران

چکیده:

سیستم مه سرمایی , در کنار افزایش ظرفیت تولیـد توربینهـای گازی، نتایج مفید دیگری نیز به همراه میآورد که از جملة آنها میتوان به کاهش آلودگی هوا و افزایش بـازده حرارتـی اشـاره نمود . در مقاله حاضر، به بررسی علمی و عملی پدیدة افزایش بازده توربین گازی با استفاده از این سیستم سرمایش پرداختـه میشود . به اینصورت که ابتدا مدل دقیقـی بـرای شـبیه سـازی رفتــار تــوربین قبــل و بعــد از ســرمایش هــوای ورودی بــه کمپرســور ارایــه میشــود و دقــت آن در قیــاس بــا منحنیهــای مشخصه یک توربین نمونه ) ) PG5361 سنجیده می شـود . بـر اساس همین مدل، کاهش مصرف سـوخت تـوربین ناشـی از افزایش بازده محاسـبه می گـردد . در پایـان ، نتـایج آ زمایشـهای صورت گرفته روی توربین نمونه ) ) PG5361 کـه بـه سیسـتم سرمایش مه مجهز شـده اسـت ارایـه مـی گـردد و بـا نتـایج تئوریک مقایسه میشود . این مقاله نشان خواهد داد که با استفاد از سیستم سرمایش، مصرف سوخت توربین گاز به ازای واحد انرژی الکتریکی اضافه شده به طور چشمگیری کاهش یافته و در شرایطی به %۶۰ مقدار اولیه می رسد .