سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
پژمان فلک – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفها
عباس بهرامی – دانش آموخته کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
پیمان بهجتی – کارشناس شرکت ایران گداخت

چکیده:

وجود تخلخل یا حفرات گازی و انقباضی یکی از معایب متداول در قطعات دایکاست ( ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد ) میباشد . براده برداری س طحی تخلخل های زیر سطح را آشکار سـاخته و عـلاوه بـر کـاهش کیفیـت سطحی باعث نشتی قطعات در مصارف تحت فشار سیال میشود . در این مقاله نتایج تحقیق برای کـاهش تخلخـل در یک قطعه دایکاست ارایـ ه مـی شـود . تـأثیر فـشار تزریـق، شـیب دمـایی درقالـب، دمـای ریختـه گـری وانـدازه بیسکوییت، بر میزان و توزیع تخلخل های انقباضی توسط مطالعات دقیق متـالوگرافی مـورد بررسـی قـرار گرفـت . نشان داده شد که با افزایش فـشار نهـایی تزریـق تـا ۴۵۰ kgf/ft 2 سـلامت سـاختاری قطعـات بهبـود یافتـه ولـی در فشارهای بالاتر درصد حفرات گازی و انقباضی در قطعه افزایش می یابد . مشخص گردید که اعمال شیب حرارتی مناسب در قالب باعث کاهش تخلخل های انقباضی میگردد . دمای بهینـه ریختـه گـری بـرای آلیـاژ مورداسـتفاده حدود ۶۸۰ تا ۶۹۷ درجه سانتی گراد تعیین شد . مـشخص شـد کـه اسـتفاده از بیـسکو ییت بـزرگ از نظـر سـلامت ساختاری قطعه ارجحیت دارد .