مقاله کاهش ميزان تشکيل آميلوئيد انسولين در اثر تغيير شيميايي اسيد آمينه ليزين توسط سيتراکونيک انهيدريد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: کاهش ميزان تشکيل آميلوئيد انسولين در اثر تغيير شيميايي اسيد آمينه ليزين توسط سيتراکونيک انهيدريد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسولين گاوي
مقاله ليزين
مقاله سيتراکونيک انهيدريد
مقاله تجمعات پروتئيني (فيبرهاي آميلوئيدي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي دينا
جناب آقای / سرکار خانم: صباغيان مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم حبيبي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فيبرهاي آميلوئيدي، ساختارهاي منظم حاصل از تجمعات پروتئيني مي باشند که از جمله در محل تزريق هاي مکرر انسولين مشاهده شده اند.تغيير در ساختار انسولين مي تواند باعث کاهش ميل به اين تجمع شود. در تحقيق حاضر، ليزين انسولين با استفاده از سيتراکونيک انهيدريد تغيير داده شده است و تاثير اين تغيير بر اين فرايند بررسي شده است.
روش ها: براي جدا کردن يون روي انسولين و تبديل فرم هگزامري آن به فرم مونومري و فعال، از بافر حاويEDTA  استفاده شد. تغيير شيميايي ليزين به سيتراکونيل ليزين با استفاده از سيتراکونيک انهيدريد در محيط بازي انجام شد. سپس هر دو نمونه طبيعي و تغيير داده شده به مدت ۲۴ ساعت در شرايط تشکيل تجمعات آميلوئيدي براي پروتئين انسولين انکوبه شدند.
يافته ها: مطالعه ساختارهاي دوم و سوم پروتئين شاهد و تغيير داده شده، به وسيله تکنيک هاي دورنگ نمايي دوراني و فلوئورسانس ذاتي، تفاوت محسوسي را در اين ساختارها بين اين دو نمونه نشان نداد. بررسي و مقايسه دو نمونه شاهد و آزمودني پس از ۲۴ ساعت انکوباسيون در شرايط تشکيل تجمعات به وسيله تکنيک هاي دو رنگ نمايي دوراني دور، مطالعه تغييرات جذب نوري کنگورد با تکنيک اسپکتروسکوپي، بررسي طيف نشر تيوفلاوين T با دستگاه فلوئورسانس و تصاوير حاصل از ميکروسکوپ الکتروني، کاهش قابل ملاحظه تجمعات فيبرهاي آميلوئيدي را در نمونه تغيير داده شده نسبت به نمونه شاهد نشان داد.
نتيجه گيري: تغيير شيميايي اسيد آمينه ليزين در پروتئين انسولين به وسيله سيتراکونيک انهيدريد باعث کاهش قابل ملاحظه تجمعات آميلوئيدي مي شود که بالقوه نوع مطلوب تري از انسولين را بدست مي دهد.