سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان نادرنژاد –
حسین میارنعیمی –
حمید حسن پور –

چکیده:

در این مقاله الگوریتم جدید ی با الهام از روش های مبتنی بر معادلات نفوذ گرما برای کاهش نویز تصاویر ارائه می شود که از ویژگیهای مهم آن حفظ لبه ها در تصاویرمی باشد. این الگوریتم بر این اصل استوارمی باشدکه روشنایی لبه های موجود در تصاویر واقعی به تدریج تغییر می یابد. بر این اساس درحل عددی معادلات نفوذ گرما به منظور حفظ لبه ها، لازم است همسایگی هایی با عمق بیش از یک پیکسل در نظر گرفته شود. درروش پیشنهادی علاوه بر لبه های افقی و عمودی چهار لبه اریب نیز در ساختار همسایگی در نظر گرفته می شو د تا لبه های موجود در تصویررا بهتر
حفظ نماید . این الگوریتم بر روی تصاویر استاندارد مختلف آزمایش شده استو عملکرد آن با عملکرد الگوریتهما ی موجود مورد مق ایسه قرار گرفته اند . نتایج نش ان م یدهد که روش ارائه شده در این مقاله، نسبت به روشها ی موجود، علاوه بر حذف نویز در حفظ لبه ها از عملکرد بهتری برخوردار است.