سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نصری – بخش مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – بخش مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آستانهگذاری ضرائب موجک، یکی از مهمترین راههای حذف نویز از تصویر است. موفقیت در این روش، بستگی به انتخاب آستانهگذار مناسب دارد. در این مقاله، ضمن ارائهی دستهمنحنی آستانهگذاری غیرخطی جدید، به ارزیابی این آستانهگذار در حذف انواع نویز اعم از نویز گوسی و نویز اسپکل به صورت جداگانه پرداخته میشود. نتایج آزمایش روی تصاویر مختلف و مقایسه با روشهای متداول، کارایی این آستانهگذار را در مقایسه با آستانهگذارهای دیگر در حذف به صورت مؤثر نویز به اثبات میرساند.