سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ربانی – گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تک
منصور وفادوست – گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تک

چکیده:

نوع تبدیل و تابع چگالی احتمال درنظر گرفته شده برای مدل کردن ضرایب ویولت بدون نویز، دو مسئله تعییین کننده در مساله کاهش نویز می باشد. از جمله خصوصیات ضرایب ویولت در هر زیرباند، همبستگی محلی بالای آنها می باشد. بر همین اساس در این مقاله از یک توزیع لاپلاس با واریانس محلی برای مدل کردن ضرایب ویولت در هر زیرباند استفاده شده است. استفاده از این مدل، هم خصوصیات نوک تیز بودن در مبدا و دم دار بودن توزیع ضرایب ویولت ۱ و هم خصوصیت همبستگی محلی شدید آنها را به طور توام به و بر MAP همراه خواهد داشت. با استفاده از تخمین زننده ۲ اساس این مدل توزیع احتمال برای ضرایب ویولت، الگوریتم تطبیقی جدیدی برای کاهش نویز حاصل می گردد. در این مقاله جهت کاهش آرتیفکت از تبدیل ویولت مختلط به جای تبدیل ویولت معمولی استفاده می شود. تبدیل ویولت مختلط که یک تبدیل جهت دار است با استفاده از ویولت مادرمختلط، بر نقاط ضعف تبدیل ویولت معمولی (ازجمله نقاط ضعف این تبدیل وابستگی آن به شیفت ورودی و ضعف در تشخیص جهت های صحیح در زیر باندهای حاصله درحالت چند بعدی است) غلبه کرده و در عین حال افزونگی و میزان محاسبات در این تبدیل قابل قبول می باشد. نتایج شبیه سازیهای صورت گرفته با این الگوریتم بیانگر بهبود عملیات کاهش نویز به طور کمی وکیفی در مقایسه با روشهای گذشته، از جمله کاهش نویز با استفاده از توزیع لاپلاس محلی در حوزه ویولت معمولی، در عین سادگی محاسباتی آن می باشد.