سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هیرش فتاحی –
محمدجواد ولدان زوج –
محمدرضا مباشری –
مریم دهقانی –

چکیده:

تکنیک تداخل سنجی راداری توانایی تهیه مدل ارتفاعی زمین و اندازه گیری جابجاییها و تغییرشکلهای زمین را با دقت مناسب و پوشش پیوسته و وسیع را دارا میباشد . اما این تکنیک تحت تأثیر عوامل مختلف ایجاد نویز قرار دارد . وجود نویز در اینترفروگرام موجب ایجاد مشکل در عملیات بازیابی فاز و کاهش دقت نتایج میگردد . لذا در این مقاله ضمن اشاره به روشهای موجود کاهش نویز اینترفرومتری همچون روش Multilooking و تبدیل فوریه در پنجرههای کوچک اینترفروگرام ، الگوریتم جدیدی بر اساس تبدیل موجک ارائه شده است که برخلاف دو الگوریتم مذکور نویز فاز را بدون کاهش قدرت تفکیک مکانی و بدون نیاز به پنجرهای کردن اینترفروگرام انجام می – دهد . این الگوریتم بر روی اینترفروگرامهای شبیهسازی شده اعمال گردیده و نتایج آن با نتایج حاصل از اعمال فیلتر Goldstein&Werner ، که بر اساس تبدیل فوریه در پنجرههای کوچک اینترفروگرام عمل میکند ، مقایسه شده است . این مقایسهنشان دهنده توانایی بالای الگوریتم پیشنهادی در کاهش نویز فاز اینترفروگرام همراه با حفظ سیگنال میباشد . نهایتا الگوریتم کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از موجک بر روی یک اینترفروگرام واقعی مربوط به زلزله بم اعمال و نتایج آن که بیانگر کاهش چشمگیر نویز و تعداد باقیماندهها میباشد با نتایج حاصل از اعمال فیلتر Goldstein&Werner مقایسه گردیده است .