مقاله کاوشي در عملکرد مديريت آموزشي به عنوان مولفه اي از برنامه درسي پنهان در تربيت ارزشي دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات برنامه درسي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: کاوشي در عملکرد مديريت آموزشي به عنوان مولفه اي از برنامه درسي پنهان در تربيت ارزشي دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزشي
مقاله برنامه درسي پنهان
مقاله برنامه ريزي
مقاله مدير آموزشي
مقاله نظام ارزشي گريوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد مديران آموزشي که بر تحول عواطف و ارزش هاي دانش آموزان اثرگذار است، مي تواند به عنوان مولفه اي از برنامه درسي پنهان مورد توجه قرار گيرد. در اين تحقيق که با هدف بررسي نقش برنامه ريزي مديران آموزشي بر تحول نظام ارزشي دانش آموزان انجام شده، نظريه گريوز مبناي مطالعه تحول نظام ارزشي قرار گرفته است. رويکرد اين مطالعه، کيفي بوده که از طريق بررسي موردي و با حضوري سه ماهه در محيط دبيرستاني دخترانه در شهر مشهد انجام شده است. جمع آوري داده ها از طريق مشاهده فضاي فيزيکي مدرسه و کلاس هاي درس، تعاملات اجتماعي و بين فردي ميان مدير، معاونين و دانش آموزان، مصاحبه نيمه سازمان يافته با مدير و معاونين و دانش آموزان، بررسي گزارش هاي مکتوب از فعاليت هاي قبلي و مصاحبه روايتي با دانش آموزان مشارکت کننده انجام شده است. براي تضمين اعتبار داده ها، از روش هاي سه سويه سازي و انسجام ساختاري، بررسي مجدد توسط مشارکت کننده ها، کدگذاري مجدد توسط داور دوم و فنون شبه آماري استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که عملکرد برنامه ريزي مديران آموزشي، منجر به تثبيت نظام ارزشي دانش آموزان در سطوح اول تا چهارم نظريه گريوز شده و پرورش مخاطبان براي ورود به سطوحي از نظام ارزشي مبتني بر معنويت، يکپارچگي، جامعه محوري و تدبيرمحوري عقيم مانده است.