مقاله کاوشي نوين در سرچشمه هاي نخستين حماسه گيل گمش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: کاوشي نوين در سرچشمه هاي نخستين حماسه گيل گمش
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيل گمش
مقاله اسطوره
مقاله بين النهرين
مقاله جيرفت
مقاله باستان شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان كناري محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شواهد تاريخي مبني بر تعامل فرهنگي تمدن بين النهرين و اقوام ايراني، اعتبار خاستگاه سومري حماسه گيل گمش را در معرض ترديد قرار مي دهد. گمانه هاي باستان شناختي، ادبي – نوشتاري و اساطيري موجود، احتمال انشعاب آن را از يک خاستگاه تاريخي ديگر تقويت مي کند. مستنداتي دال بر وجود زيستگاههاي تمدني کهنتر در شرق بين النهرين، سابقه خط و کتابت در نزد اقوام پيش – عيلامي، کتيبه هاي مکشوفه از تپه يحيي، علاوه بر مشابهت هاي صوري و مضموني آن با ظروف کلريت يا حکاکي هاي به جا مانده در کنارصندل، همگي نشان از وجود اسطوره اي نظير گيل گمش – به مثابه رام کننده حيوانات – در نواحي هليل رود (جيرفت) ايران دارند. بر اين اساس، مي توان گفت که حماسه شفاهي ياد شده، به حکم مراودات بينافرهنگي پيش – عيلاميان با تمدن بين النهرين از سرچشمه هاي اساطيري خود در تمدن آراتا جدا گشته و بتدريج تبلوري مبالغه آميز و مکتوب پيرامون شخصيت تاريخي يکي از پادشاهان سومر يافته است.