مقاله کتابخانه هاي عمومي و تحليل کارکردهاي اجتماعي آن به عنوان نهادي ارتباطي-رسانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: کتابخانه هاي عمومي و تحليل کارکردهاي اجتماعي آن به عنوان نهادي ارتباطي-رسانه اي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي عمومي
مقاله رسانه هاي گروهي
مقاله کارکردهاي اجتماعي
مقاله نظريه همگرا
مقاله اشاعه اطلاعات
مقاله فرا تحليل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري قدير جلال
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف بررسي حاضر، تحليل نظريه هاي مطرح در حوزه کارکردهاي اجتماعي رسانه هاي ارتباطي از جمله کتابخانه هاي عمومي است و سپس، تبيين و تعميم نظريه اي است که از بهترين تناسب با کتابخانه هاي عمومي برخوردار است. در اين تحليل، کتابخانه هاي عمومي با توجه به جايگاه و کارکرد هايشان، به مثابه رسانه هاي ارتباطي تبيين شده اند.
روش: پژوهش حاضر با کمک روش فراتحليل در پي کند و کاو نظريه هاي مطرح در حوزه رسانه هاي ارتباطي براي رسيدن به يک نظريه مطلوب و کاربست آن براي نهاد هاي رسانه اي مانند کتابخانه هاي عمومي است. به علاوه، در اين تحليل براي ارایه شواهد لازم، از روش سندي نيز استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي اين تحليل نشان داد که هيچ يک از نظريه هاي جامعه توده وار، نظريه کارکردي رسانه ها، نظريه جبر فن آوري، نظريه مارکسيتي و زير مجموعه هاي آن، و نظريه اجتماعي-فرهنگي به لحاظ شرايط بومي کتابخانه هاي عمومي در ايران و وجود نظريه هاي جديد جريان اطلاعات بين الملل، قابل انطباق با کتابخانه هاي عمومي جمهوري اسلامي ايران نيستند و صرفا نظريه همگرا مي تواند به مثابه يک الگوي «وحدت گرا-رهايي بخش» در جريان اطلاعات جهاني، براي کارکرد اجتماعي کتابخانه هاي عمومي به منزله نهادي ارتباطي رسانه اي مطرح باشد. به علاوه، عناصر اين نظريه نيز با مقتضاي کتابخانه هاي عمومي به تفصيل بيان شد.
اصالت/ارزش: از آنجا که اَبعاد نظري مباحث حوزه کتابخانه ها و از جمله کتابخانه هاي عمومي در سطوح ملي و بين المللي تا حدود زيادي مغفول مانده است، مقاله حاضر با نگاه جديدي که به کتابخانه هاي عمومي دارد، قصد دارد با تحليل نظريات رسانه هاي ارتباطي، الگوي مناسبي براي کارکرد اجتماعي کتابخانه هاي عمومي بيابد.