سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرحناز جوکار – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان
فریبرز منصورقناعی – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان
فیروزه رضاپور – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان

چکیده:

در سراسر دنیا بیش از ۵۰ میلیون نفر در سال در اثر حوادث ترافیکی مجروح و ۱/۲ میلیون نفر کشته می شـوند و بـه ازای هر مرگ ۱۵ مورد بستری و ۷۰ مورد منجر به درمان سرپایی می گردد . با وجود اینکـه ایـران کمتـر از یکـصدم جمعیـت جهان را شامل می شود اما بیش از یک چهلم بار ناشی از حوادث ترافیکی جهان را به خـود اختـصاص داده اسـت . در بررسـی موارد مرگ ثبت شده در سال ۸۱ در ۱۸ استان کشور مرگ ناشی از حوادث ترافیکی ۴۱/۸ درصد هزار نفر در برابر ۰/۲ درصـد هزار نفر مرگ ناشی از بلایا و حوادث غیر مترقبه گز
ارش شده است . بالغ بر ۴۵ درصد از این حوادث در مناطق مسکونی شهرو %۲۱/۱ از آسیب دیدگان کودکان ۵-۱۴سال بـوده اند . مطالعات اخیر همگی بیانگر اولویت بندی حوادث و بررسی اولیه مدد جویان در خطر و ارائه برنامه های آمـ وزش پیـشگیری کننده وقوع حوادث به آنان می باشد . لذا با در نظر گرفتن حوادث ترافیکی به عنوان یک اولویت و کودکان به عنوان افراد تحت
خطر پژوهشگران بر آن شدند تا کتب درسی دوران ابتدایی را از نظر درج مطالب مرتبط با حوادث ترافیکی و نحـوه پیـشگیری از آن به کودکان به عنوان یک منبع آموزشی مورد بررسی قرار دهند .
روش کار : در یک مطالعه کتابخانه ای کتب اول تا پنجم دبستان شامل بنویسیم فارسی ، بخوانیم فارسی، علوم ، آموزش قـرآن ، هدیه های آسمانی، هدیه های آسمانی کتاب کار، ریاضی، تعلیمات اجتماعی ( تاریخ، جغرافیا، مدنی ) سال تحصیلی ۸۴ صـفحه به صفحه از نظر وجود تصویر ،تابلو، عکس ، جمله و درس در رابطه با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حـوادث ترافیکـی
مورد بررسی قرار گرفت . از موارد مربوطه یادداشت برداری انجام شد و تجزیه و تحلیل از طریق آنالیز محتوا صورت گرفت . یافته ها : بررسی کتب درسی پ ایه ابتدایی نشان داد که ۹۷ درس ونگاره و ۱۶۴ صفحه ریاضی در سـال اول ، ۱۱۹ درس و ۱۵۶ صفحه ریاضی در سال دوم ، ۱۵۰ درس و ۱۸۷ صفحه ریاضی در سال سوم، ۱۴۷ درس و ۱۸۶ صفحه ریاضی در سـال چهـارم، ۱۴۳ درس و ۱۵۹ صفحه ریاضی در سال پنجم وجود داشت . از ۸۵۲ صفحه ریاضی هر ۵ سال ی ک جمله جهت شناخت مفهوم کیلومتر در قالب عبور از جاده و خواندن تابلوی راهنمایی و رانندگی وجود داشت . از مجموع ۶۵۶ دروس سـایر کتـب، ۲ درس کامل، ۱۹ تصویر، ۲۱ تابلو، ۱۰ جمله و ۱ فعالیت دانش آموزی وجودداشت، این موارد در %۲/۹ از کل دروس درج شده بود کـه از نظر نسبت در ج این مطالب در سالهای مختلف %۱/۹۴ در سال اول، %۴/۲ در سـال دوم، % ۳/۳ در سـال سـوم، %۲ در سـال چهارم و %۲/۱ در سال پنجم بود .کلیه دروس و تصاویر و جملات مربوط به عبور از خیابان، محل و رنگ چراغ راهنمایی ، بازی بچه ها در خیابان، تـصویر پلـیس راهنمایی و رانندگی، عبور اطفال، ایستگاههای اتوبوس، تاکسی، مینی بوس و بوق زدن ممنوع، ایست و خطر بود . بحث و نتیجه گیری : به نظر می رسد تلاشهای آموزش و پرورش در جهت آشنا نمـودن دانـش آمـوزان در مقطـع ابتـدایی بـا حوادث ترافیکی از طریق کتب درسی از هماهنگی لازم برخوردار نبوده، لذا پیشنهاد م ی شود مسئولین و کارشناسان آمـوزش و پرورش طی هماهنگی با سایر ادارات و سازمانهای مرتبط با این امر نسبت به بازنگری کتب درسی اهتمام ورزند .