سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا واعظی – دکتری مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل سبزیکاران – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستا

چکیده:

امروزه سازمان هایی که از رویکردهای نوین منابع انسانی بهره می برد، می تواند مطمئن تر را موفقیت و پیشرفت خود را پیموده و مسیر دستیابی به توسعه خود را تضمین نمایند. در بحث رقابت بین الملل، سازمان هایی پیشتاز هستند، که توسعه منابع انسانی در آنها به عنوان یک اصل اساسی مطرح باشد. بنابراین از آن می توان به عنوان یک مزیت رقابتی نام برد. یکی از رویکردها توسعه منابع انسانی بحث توانمندسازی کارکنان می باشد. توانمندسازی از موضوعات نو در ادبیات منابع انسانی بشمار می رود. با این حال تنوع و گتردگی مطالعات این حوزه باعث غنی ادبیات آن گردیده، بویژه رویکردهای مختلفی که در آن مطرح شده است. این تنوع ادبیات هر چند می تواند تقویت کننده باشد، اما از طرف دیگر باعث چند دستگی و سردرگمی بین مطالب و موضوعات آن گردیده است. در این مقاله سعی شده است رویکردهای مختلف به توانمندسازی در یک جمع بندی به دو نگرش ساختاری و روانشناختی که از اهمیت و جامعیت بیشتری برخوردار هستند، تقسیم گردد. همچنین بین شیوه توانمندسازی در هر نگرش و ارتباط این دو نگرش با یکدیگر، از موضوعات مورد بحث در این مقاله می باشد. در پایان نیز مدلی تلفیقی از دو نگرش جهت کاربرد ارائه شده است.