سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امیرحسین تاروردی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر
محمد مسافری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر
محمود مرادی – استادیارگروه مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر

چکیده:
طراحی تولید ونگهداری تمام قطعه های حساس صنعتی و غیرصنعتی ملزم به بررسی مقدارکرنش و محاسبه تنش وارده دراثراعمال نیرو می باشد برای محاسبه مقدارکرنش میتوان ازلیزرHe-Ne یامیتوان ازباریکه لیزردیودی استفاده کرد لیزرها عملا حکم نقطه گذاری راداشته وبااستفاده ازامواج منسجم و عکس برداری دربررسی مقدارجابجایی اهمیت دارند درروش دیگر ازدوربین عکس برداری فوق سریع استفاده میکنیم این دوربین تعدادبالایی عکس درهرثانیه می گیرد که برای محاسبه مقدارکرنش عکس سطح قطعه را درنرم افزارهای تحلیلی تقسیم بندی نموده و هردوعکس متوالی راباهم قیاس می کنیم درهردوروش ازمجموع تغییرات جزئی به مقدارجابجایی المان می رسیم و باتقسیم جابجایی کلی برمقدارثابت L0 میتوان کرنش ایجادشده را محاسبه کرد باداشتن مدول یانگ مقدارتنش قابل محاسبه می باشد دراین مقاله روشهای ساده ای برای محاسبه کرنش غیرتماسی که درساخت نگهداری و بررسی طول عمرمفید قطعه اهمیت دارد ارایه میشود