مقاله کره معنايي، رويکردي جديد به نظريه شبکه هاي معنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: کره معنايي، رويکردي جديد به نظريه شبکه هاي معنايي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي معنايي
مقاله گره
مقاله خط
مقاله مفهوم
مقاله سلسله
مقاله مراتب معنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نامورفرگي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي که نظريه شبکه هاي معنايي، يکي از معروفترين نظريه ها پيرامون روابط معنايي بين واژگان است و تلاش هاي زيادي براي ارايه الگوهاي اين نظريه به رايانه انجام شده و نتايج مطلوبي حاصل نشده است، و از طرفي به دليل ايرادهاي بنيادي که بر اين نظريه و الگوهاي ارايه شده توسط آن وارد است، در اين تحقيق سعي خواهد شد تا مدلي که بتواند تا حدي اين ايرادها را بر طرف کند تبيين شود.
در اين مقاله، ابتدا تصويري کلي از نظريه شبکه هاي معنايي ارايه مي گردد، سپس مدل سه بعدي کره معنايي به عنوان مدل پيشنهادي جايگزين براي نظريه شبکه هاي معنايي معرفي مي شود. پس از آوردن شواهدي براي فرضيات مختلف اين مدل، ايرادهاي اساسي مدل هاي پيشين نظريه شبکه هاي معنايي و نقاطي که اين نظريه قادر به توجيه آنها نبوده است با تکيه بر شواهدي از زبان فارسي مطرح مي گردد و در ادامه، توانايي توجيهي بيشتر مدل پيشنهادي کره معنايي، نسبت به مدل هاي پيشين شبکه هاي معنايي بررسي مي گردد. در پايان به اين نکته پرداخته خواهد شد که آيا شواهد و دلايل کافي براي ارايه اين مدل به عنوان مدلي پيرامون روابط ميان مفاهيم وجود دارد يا خير ؟
اگر فرض وجود چنين مدلي تاييد شود، ممکن است بتوان از نتايج اين تحقيق به ويژه در زمينه مدل هاي پردازش رايانه اي واژگان، شيوه هاي پيشنهادي براي بازيابي اطلاعات، مهارت هاي مطالعه و شيوه هاي به خاطر سپردن آموخته ها و آموزش دروس به کودکان استفاده نمود.