سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی خطیب – گروه زمین شنا سی دانشگاه بیرجند
محمد حسین زرین کوب – گروه زمین شنا سی دانشگاه بیرجند

چکیده:

کرونولوژی ساختاری در پهنه ی برشی آرگین در افیولیت ملانژ بیرجند نشان دهنده فازهای کانب زایی انواع لیستونیتها در منطقه می باشد . در این پهنه ی برشی چپ بر تقلطع شکستگیهای فرعی موجب پیدایش فضا های رمبوئدری در مرحله دگر شکلی شکننده و تشکیل لیستونیتهای کربناته با کانیهای اصلی دولومیت ، منیزیت، سیدریت ، انکریت به همراه اکسید آهن گردیده است . در مرحله دوم پیدایش فضا ی باز در مسیر شکستگیهای کششی موجب نهشت تدریجی لیستونیتهای سیلیسی با کانیهی اصلی کالسدوئن ، اوپال ، کوارتز بلورین و اکسید آهن گردیده است . تقاطع فضاهای مرحله اول و فضاهای مرحله دوم توام با تشکیل لیستونیتهای سیلیسی – کربناتی میباشد . رخنمون لیستونیتها در درون پهنه ی برشیآرگین به صورت گسسته با ساختار نردبانی بوده به طوری که لیستو نیتهای مرحله اول زاویه ی ۲۰ درجه باروند اصلی پهنه برشی و لیستونیتهای مرحله دوم زاویه ی ۴۵ درجه با روند اصلی پهنه ی برشی می سازند .