سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن علیزاده ثانی – دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی ( گرایش منابع انسانی ) دانشگاه علامه طباطبائی
محبوبه عرب – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

محـیط اقتصـادی مـتلاطم و متغـیر شـرکتها کـه مشخصـه اصلی آن جهانی شدن بازارها ، تغییر نیازها ی مشـتریان و افـزایش رقابـت در بـازار محصولات می باشد شرکت ها را مجبور می سازد تا بطور مداوم بدنـبال بهبود عملکردشان باشند . در این عرصه رقابت ، شرکتها بدنبال کسب مزیت هایی هستند که نه تنها برای شرکت ایجاد ارزش می نمایند بلکه امکان کپی برداری و تقلید آن توسط رقبا مشکل باشد . در میان مـنابع شـرکت ، مـنابع انسانی بخاطر دو ویژگی ابهام علّی و وابستگی به مسیر در کسب مزیت رقابتی ، می توانـد منشـاء مزیت رقابتی پایدار برای ش رکت گردد . در حالیکه بسیاری از مطالعات ارتباط معنی دار میان فرآیـندهای مـنابع انسـانی و ارزش ایجـاد شـده برای سود آوری شرکت را نشان داده اند اما این مطالعات بـندرت بـه بررسی فرآیند ایجاد این ارزش پرداخته اند . برخی محققان از این خلاء بعنوان " جعبه سیاه " یاد کـرده انـ د . ایـن مقالـه در راسـتای بررسـی ایـن جعـبه سیاه ، روش کسب مزیت رقابتی از دو پیامد اصلی مدیریت منابع انسانی استراتژیک،نوآوری و استراتژی های برآینده ، را مورد ملاحظه قرار می دهد.