مقاله کشاورزي و گردش گري (رهيافتي براي کسب درآمد مازاد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: کشاورزي و گردش گري (رهيافتي براي کسب درآمد مازاد)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشاورزي
مقاله توريست
مقاله فضاي متني و فرامتني
مقاله توسعه توريست كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوان جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سقايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان معاصر رويكرد به گذارهاي اقتصادي پيرامون قانون كالايي ارزش به قانون ساختاري ارزش، براي گردش گري در روندي از سرمايه داري سازمان نايافته اين فرصت را مهيا نموده كه در دستيابي به فضاهاي درون متني در شناسايي پتانسيل هاي بهره برداري گردش گري و با تجديد ساختاري در روند گردش گرپذيري، رويكردي رابه تسخير فضاهاي متفاوت شكل دهد. در اين ميان رويكرد فضايي به گردش گري بازتابنده الگوها و گونه هايي از جريان گردش گري مي باشد كه ميل به تقاضاي برآورد آن ها بين گردش گران فزوني گرفته است. از اين رو پردازش اين رويكرد گردش گري در فضاهاي متني و فرامتني ضروري گرديده است تا از يك سو برآورد توسعه در فضاها انجام گرفته و از ديگرسو، سودمندي و ناسودمندي آن براي ساكنان محلي بازشناخته شود. در اين مقاله گردش گري كشاورزي به عنوان يك گونه از گردش گري در الگوي فضايي گردش گري روستايي و آثار مختلف آن موردبررسي قرار مي گيرد .