سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۴۲

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی دکترای کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

در این پژوهش،محقق پس از تعریف کشاورزی پایدار،کشاورزی اُرگانیک ،رابطه آنها با یکدیگر،بیان سطوح و معیارهـای لازم در کشاورزی پایدار ،نقش سیستم ترویج در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی، به شناسایی عوامـل لازم و مـورد نظـر در نظام ترویج کشاورزی ایران در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می پردازد . جامعه تحقیق کارشناسان ترویج و تحقیـق و کشاورزان نخبه استان اصفهان می باشند . در این تحقیق ،به صورت محدود و آنچه که در یک پژوهش رساله دکتـرا رشـته ترویج و آموزش کشاورزی امکان پذیر می باشد سعی گردیده شـد تـا ابعـاد گونـاگون کـار تـرویج کـشاورزی ، توسـعه پایدار کشاورزی،عوامل موثر در توسعه پایدار کشاورزی، عوامل مـوثر در کـارایی ترویج،تغییـرات جهـانی مـوثر بـر کـار سیستم ترویج ، و الزامات سیستم ترویج ایران در برخورد با این تغییرات ملی و جهانی در راستای دستیابی بـه توسـعه پایـدار در سیستم کشاورزی ایران مورد بررسی قرار بگیرند . ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که بـا توجـه بـه گروههای مورد مطالعه ،شامل دو نوع پرسشنامه می باشد : الف – پرسشنامه مخصوص کارشناسـان تـرویج و تحقیـق سـازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان؛ب – پرسشنامه مخـصوص کـشاورزان نخبـه انتخـاب شـده در سـالهای ۱۳۸۱-۸۴ در اسـتان اصفهان . اعتبار سنجی پرسشنامه ها در استان خراسان جنوبی با درصد بسیار بالایی به دست آورده شد . مدل غالب در پارادیم های مورد استفاده در این پژوهش ، مدل طرح تحقیـق غالـب – کمتـر غالـب مـی باشـد کـه در آن روش غالـب پـژوهش ، پارادیم و مدل کمی در روش پژوهش ( با ابزار اصلی تحقیق که پرسشنامه می باشد ) می باشد و روش کمتر غالب پـژوهش، پارادیم ومدل کیفی در روش پژوهش ( با استفاده از ابزارهای تحقیق کیفی ،بویژه اسناد و مدارک ،مشارکت محقق،مشاهده و مصاحبه،مواد دیداری و شنیداری ) می باشد . برای انجام این پژوهش از سه نوع روش تحقیـق پیمایـشی، تحقیـق هم بـستگی وتحقیق اکتشافی استفاده می شود . نتایج پژوهش نشان دهنده تغییرات زیادی است کـه نظـام تـرویج کـشاورزی در راسـتای دســتیابی بــه توســعه پایــدار کــشاورزی در ایــران مــی بایــست در خــود ایجــاد نمایــد و همــین طــور آگــاهی روز افــزون کارشناسان،کشاورزان و مردم را نسبت به ضرورت این تغییرات نشان میدهد