سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عیسی غلامپور عزیزی –
مسعود هاشمی –
میرعماد اسماعیل پور –

چکیده:

ویبریوکلرا عامل بیماری وبا در خانواده ویبرویوناسه قرار دارد . این خانواده باسیل های گرم منفی مستقیم یا خمیده و متحرک هستند . در این طرح ابتدا از آمپول میکروبی ویبریـوکلرا سوشـهای Inaba , ogava شـیرابه میکربـی تهیـه کـرده و سـپسرقتهای ۱۰ -۱ ، ۱۰-۳ ، ۱۰ -۵ از این شـیرابه بدسـت آورده و در محـیط TCBS کـشت داده شـده و بعـد از عبـور جریـان الکتریسیته مستقیم برای مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت انکوبه کرده و سپس آنها را مورد بررسی کمی قرار دادیم . برای الکترولیـز از دستگاه الکترولیز ولتاژ متغیر با الکترود از جنس طلا یی استفاده شده است . حجم مایع میکربی مورد آزمایش در هر مرحلـه ۱۵ ولـت بـوده اسـت و بـا توجـه بـه فرمـول ۱۲ میلی لیتر بوده و مقاومت دستگاه در ح د یک کیلو اهم و ولتاژ دستگاه V=I.R میزان شدت جریانی که از دستگاه عبور می کند ۱۲ میلی آمپر است . حـداکثر بعـد از گذشـت ۱۵ دققیـه جریـان الکتریـسیته، تمامی باکتریهای ویبریوکلرا در دستگاه مورد آزمایش از بین رفتند و به این ترت یب تـوان مـ صرفی دسـتگاه ۰/۱۴۴ وات اسـت . سوش ogawa دیرتر از سو ش Inaba در مقابل جریان الکتریسیته از بین می رود . بنابراین برای ازبین بردن یک لیتر از شیرابه میکربی در غلظت ۳۰ × ۱۰ -۴ باکتری در هر آنس ، نیازمند ۲/۴ وات ساعت انرژی الکتریکی هـستیم . بـرای پـالایش ۱۰۰۰ لیتر یعنی یک متر مکعب آب آلوده در همین غلظت میکربی، میزان ۲/۴ کیلو وات ساعت انرژی الکتریکـی لازم اسـت کـه بـا احتساب هر کیلو وات ساعت ۵۰ ریال ، نرخ از بین رفتن یک متر مکعـب فاضـلاب آلـوده ، در حـدود ۱۲۰ = ۲/۴ × ۵۰ ریـال خواهد شد .
بنابراین می توان گفت که دیگر نباید از باکتری وبا ترس به خود راه داد چون به راحتی با در اختیار داشتن ظـروف ویـژه ، بـه راحتی آبهای آلوده را نیز باکتری زدایی کرد . و با کمال آرامش خاطر مصرف نموده و بدون آنکه به بیماری دچار شویم .