مقاله کشت سه بعدي سلول هاي CD34+ خون بند ناف روي داربست DBM پوشش يافته با سلول هاي بنيادي سوماتيک نامحدود (USSC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۶۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: کشت سه بعدي سلول هاي CD34+ خون بند ناف روي داربست DBM پوشش يافته با سلول هاي بنيادي سوماتيک نامحدود (USSC)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم کشتي سه بعدي
مقاله تکثير و تزايد سلولي
مقاله سلول هاي بنيادي خون بند ناف
مقاله داربست DBM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وظيفه شيران نادر
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوگفتار مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پيوند سلولهاي بنيادي خون بند ناف اغلب به علت دوز پايين سلول هاي CD34+ داراي محدوديت هايي در بالغين است. براي غلبه بر اين محدوديت، مي بايست اين سلول ها قبل از پيوند مورد تکثير و تزايد قرار بگيرند. در اين تحقيق، براي هدف مذکور از هم کشتي سلول هاي CD34+ با منبع جديدي از سلول هاي استرومال مزانشيمي يعني سلول هاي بنيادي سوماتيک غيرمحدود شده روي داربست  DBMاستفاده شد.
مواد و روش ها: ابتدا سلول هاي بنيادي سوماتيک غيرمحدود شده خون بند ناف انساني جداسازي و بعد از تشکيل کلوني از نظر ريخت شناسي و ايمونولوژيکي شناسايي و تاييد شدند. سپس سلول هاي خون ساز خون بند ناف CD34+ نيز از خون بند ناف تخليص و از طريق هم کشتي دو وسه بعدي با سلول هاي مغذي سلول هاي بنيادي سوماتيک غيرمحدود شده تکثير شدند. بعد از ۳ هفته تکثير، تعداد مشخص و مناسبي از سلول ها براي بررسي و کنترل فعاليت کلوني زايي و حفظ سلول هاي خون ساز اوليه مورد تجزيه و تحليل سنجش کلوني، سنجش LTC-IC و فلوسايتومتري قرار گرفتند.
نتايج: تکثير برون تني سلول هاي خون ساز خون بند ناف، زماني که با سلول هاي استرومال بنيادي سوماتيک غيرمحدود شده در حضور سيتوکين هاي تزايدي در شرايط دوبعدي و سه بعدي مورد هم کشتي قرار مي گيرند، به طور مشخصي افزايش مي يابد، به طوري که تعداد کلي سلول ها بعد از ۳ هفته کشت در شرايط مختلف دوبعدي و سه بعدي داراي افزايش مداوم و نمايي بود ولي فعاليت کلوني زايي و حفظ سلول هاي خون ساز اوليه تا دو هفته پايدار بوده و بعد از آن روند کاهشي داشت. درصد سلول هاي CD34+ نيز طي ۳ هفته هم کشتي، کاهش مداوم و نمايي داشت.
نتيجه گيري: اين نتايج بيانگر آن است که سلول هاي بنيادي سوماتيک غيرمحدود شده با توليد سيتوکين هاي خون ساز، ماتريکس خارج سلولي، مولکول هاي اتصالي و ايجاد برهم کنش بين سلولي مي توانند به عنوان لايه مغذي و پشتيبان مناسب براي هم کشتي و تزايد سلول هاي پيش ساز خون ساز خون بند ناف استفاده شوند.