سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

گلناز رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
منصور امیدی – استادیار دانشگاه تهران
مصطفی ولی زاده – استاد و استاد یار دانشگاه تبریز
محمود خسروشاهی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه روش های کشت سوسپانسیون و بررسی تولید جنین ها برای تهیه بذر مصنوعی بسیار مورد توجه بوده که یونجه به عنوان گیاه مدلی که به این روش ها به خوبی پاسخ داده شناخته شده است. البته یکی از کاربردهای مهم دیگر کشت سوسپانسیون می تواند در تولید سلولهای تران ژنتیک باشد که بایستی این سلول ها توانایی تولید گیاه را از طریق کشت یلول داشته باشند. هدف از این تحقیق مطالعه کشت سوسپانسیون و بررسی میزان جنین زایی در چند رقم یونجه بود. ارقام مورد مطالعه Syn。T، قره یونجه و رنجر بود. کالوس های حاصل از ریز نمونه بذر که دارای اندازه بیشتری نسبت به سایر ریز نمونه ها بودند. در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند و در محیط جنین زایی مایع B5 حاوی غلظت ۶ میلی گرم در لیتر ۰/۲ + ۲-۴-D میلی گرم در لیتر kin برده شد و در ۵ تکرار بررسی شد. هر هفته واکشت های متوالی صورت گرفت. نتایج پس از ۳ هفته واکشت متوالی در یک طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب که ۱ میلی لیتر از هر محیط توسط سمپلر برداشته و روی فیلتر قرار داده شد و تعداد جنین ها روی فیلترها در ۱ mM اندازه گیری شد. آنالیز داده ها نشان داد که رقم 。Syn در این محیط و سطح هورمونی فوق دارای جنین زایی بیشتری بوده و در گروه a قرار گرفته و ارقام دیگر یعنی رنجر و قره یونجه به ترتیب در گروه های پایین b و c قرار می گیرند. پس اگر هدف نگهداری خصوصیات برتر رقم 。Syn از طریق تولید بذر مصنوعی باشد محیط B5 و سطح هورمونی فوق توصیه می شود.