سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدسعید حجت – پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی امکان ک شت هیدروپون یک خلر (Lathyrus sativum L) فردوسی انجام شد . در این آزمایش یک ژنوتیپ خلر بومی خراسان رضوی با پنج تر اکم کاشت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت هیدروپون یک (آبکشت) در سه تک رار مطالعه شد . صفات ارتفاع بوته ، سطح برگ ، طول ریشه ، قطر ریشه ، مجموع طول ریشه ها اندازه گیری شدند . نتایج آزمایش نشان داد که با توجه به مصرف کم آب و افزایش میزان تولید در واحد سطح که از مهم ترین شاخصه های تولیدات هیدروپونیک است، می توان تولید محصول با کیفیت و عاری ازآلودگی خلر را در فصول مختلف سال امکان پذیر ساخت.