سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحی آرزودار – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود اسماعیلی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق شکل پذیری فولادهای دو فازی مورد بررسی قرار گرفته است . فولاد های دو فازی جز فولاد های با استحکام بالا هستند که به علت ساختار مرکب دارای شکل پذیری نسبتا مناسبی میباشند. با تحقیق و بررسی این فولاد ها و بهینه سازی عوامل متالورژیکی و مکانیکی موثر بر کشش عمیق میتوان از این فولاد ها به عنوان جایگزینی برای فولاد های ساده کربنی با توجه به کاهش وزن سازه ها استفاده کرد. در پژوهش حاضر آزمون کشش تک محوری جهت بررسی رفتار مکانیکی با نظر ویژه به مقدار نمای کار سختی و محاسبه مقدار ضریب ناهمسانگردی n و r انجام گرفت. این آزمون نشانگر بهبود استحکام و افزایش استحکام نهایی قابل توجه نمونه فولاد های دو فازی نسبت به نمونه شاهد و کرنش مداوم این نمونه ها میباشد . آزمون کشایش طبق روش هکر نیز جهت دستیابی به منحنی کشایش FLD انجام گرفت و نتایج آن نشانگر کاهش قابلیت کشایش این نوع فولاد نسبت به فولاد شاهد میباشد. جهت بررسی ساختار میکروسکوپی آزمون متالوگرافی انجام شد. نتایج حاصل نشان میدهد ، که r نمونه فولاد های دو فازی از r نمونه شاهد کمتر است. با بررسی نتایج به دست آمده مشاهده شد که نمای کار سختی با افزایش درصد مارتنزیت افزایش می یابد.