سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی کمندی – دانشگاه صنعتی شریف
سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس
جعفر حبیبی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برنامهنویسی منطقی استقرائی به عنوان نقطه مشترکبرنامهنویسی منطقی و یادگیری ماشین استقرائی در سالهای اخیر رشد وتوسعه چشمگیری پیدا کرده است و در حل مسائل مختلفی به کار گرفته شده است. از طرفدیگر پیدا کردن روشهای کارآمد و مناسب برای حل مسائلی در حوزههایی نظیر استخراج دانش از بانکهای اطلاعاتی، دادهکاوی و وبکاوی یکی از نیازهای اساسی تحقیقاتی در سالهای اخیر به شمار میآید. در این مقاله سعی شده است به کمک ILP روشی برای کشفقواعد حاکم در بانکهای اطلاعاتی ارائه شود. در این روش اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به مثالهای مثبت و منفی که ورودیها اصلیILP را تشکیل میدهند، تبدیل میشود و به کمکابزارهای ILP رابطه بین اطلاعات به صورت قواعد منطقی به دست میآید. این روشروی یکپایگاهداده نمونه آزمایششده است