سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فخردانش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در صنایع چو ببری کنترل کیفیت چوب تولیدی یکی از مهمترین مراحل تولید است که برای حفط کیفیت و ارزش چو ب باید هرچه بهتر صورت گیرد . برای افزایش دقت، سرعت و همسانی تولیدات، کشف و درجه بندی عیوب روی سطح آن بسیار اهمیت دارد . سختی این کار تفاوتهای بین عیوب مختلف و شباهت بین برخی عیوب و نواحی سالم است. ایده اصلی در این مقاله، آن است که نواحی سالم چوب نوعی بافت تق ریباً منظم دارند و عیوب به عنوان بی نظمی هایی در این بافت منظم ظاهر می شوند. با اعمال فیلترهای گابور روی تصاویر، این بی نظمی ها خود را نشان می دهند. البتهبرخی عیوب همانند شکافهای روی چوب با این روش از بافت سالم تشخیص داده نمی شود که با توجه به لبة تیز آنه ا از عملگر لبه یابی لاپلاس گوسی استفاده گردید . کارایی سیستم روی ۱۷۰ تصویر ارزیابی شده است . می توان نسبت عیوب کشف شده به کل عیوب را تا کشف کل عیوب افزایش داد، ولی با این کار نواحی سالمی که به عنوان عیوب اعلام می شوند هم افزایش می یابد. در یک حالت مقادیر ۰/۸۸۰ و ۰/۰۴۷براینسبت کشف درست عیوب به کل عیوب موجود و نسبت کشف های نادرست به کل عیوب کشف شده بدست آمد . این مقادیر با تغییر پارامترهای سیستم بترتیب۰/۹۶۸ و ۰/۲۳۲ بدست آمد.