سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق جمالی – عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه زنجان

چکیده:

کشفو حذف تمام Outlier ها از داده های ژئودتیکی نقش عمده ای در کیفیت تعدیل کمترین مربعات دارد. در چند سال اخیر این موضوع باعث گسترش روشهای مبتنی بر تست آماری جهت کشف Outlier شده است. در ر.شهای موجود از باقیماندهع های تعدیل کمترین مربعات استفاده می شود و وابستگی آماری موجود بین باقیمانده ها باعث کاهش حساسیت این روشها می گردد. در این مقاله روش فازی برای کشف Outlier در شبکه های ژئودتیک معرفی شده است. در واقع ، در این روش مجموعه فازی Outlier ها با اتکا بر میزان تاثیرOutlier بر باقیمانده ها، تحت ریاضیات فازی ایجاد می گردد. این روش بر روی یک شبکه مشاهدات شبیه سازی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصله از این روش و روش معمول کشف Outlier نشان می دهد که روش فازی در کشف تمام Outlier ها از دقت بیشتری برخوردار است.