مقاله کفايت دياليز در بيماران همودياليزي مزمن مرکز آموزشي درماني ولي عصر (عج) بيرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: کفايت دياليز در بيماران همودياليزي مزمن مرکز آموزشي درماني ولي عصر (عج) بيرجند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله KT/V ،URR
مقاله اوره خون
مقاله کفايت دياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقرب مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مادرشاهيان فرح
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در حال حاضر بيش از يک ميليون نفر در جهان تحت همودياليز قرار مي گيرند. عدم کفايت دياليز يکي از اصلي ترين عوامل مرگ و مير در اين بيماران مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين کفايت دياليزهاي صورت گرفته براي بيماران همودياليزي بيمارستان ولي عصر (عج) بيرجند انجام شد.
روش تحقيق: اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي و مقطعي بود. ۵۰ بيمار دياليزي که شش ماه از شروع دياليز آن ها مي گذشت به روش سرشماري انتخاب شدند. داده هاي فردي، وزن قبل از شروع و پس از اتمام جلسه دياليز، دور پمپ خون دستگاه، اوره خون قبل از شروع دياليز و اوره خون بعد از اتمام دياليز اندازه گيري شد. براي اندازه گيري اوره خون پس از دياليز، ظرف يک دقيقه پس از کاهش سرعت خون، تا ۵۰ ميلي ليتر از خون برگشتي از بدن بيمار گرفته شد و مقادير آن ثبت گرديد. سپس مقادير Urea Reduction Ration و KT/V (K یا کليرانس اوره،T  يا مدت زمان دياليز و V يا حجم توزيع اوره در بدن) محاسبه شد و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و نرم افزار SPSS، بيماران در سه طبقه کفايت دياليز نامطلوب، نسبتا مطلوب و کاملا مطلوب قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سن ۱۶٫۷۲±۴۷٫۷۰ سال، وزن قبل دياليز ۱۲٫۳۶±۵۸٫۲ و بعد از دياليز ۱۲٫۲۲±۵۶٫۲ کيلوگرم و ميانگين۲۱٫۴۰ BMI ، اوره قبل از دياليز ۳۷٫۹۲±۱۴۰٫۴۲ و اوره بعد از دياليز ۱۶٫۷۵±۵۲٫۳۲ ميلي گرم در دسي ليتر بود. ۷۰ درصد بيماران KT/V بين ۰٫۹ تا ۱٫۲ و ۶۶ درصد URR بين ۶۱ تا ۷۰ درصد داشتند و کفايت دياليز در حد نسبتا مطلوب گزارش گرديد. ميانگين کلي KT/V بيماران ۱٫۱۷ و ۶۲٫۸ URR درصد بود. بين BMI، متوسط دور پمپ خون، جنسيت بيماران و تعداد جلسات دياليز در هفته با کفايت دياليز ارتباط معني دار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: پيش گيري از End Stage Renal Disease در سطح جامعه و توجه به جزييات استراتژي انتخاب شده از قبيل افزايش ساعات دياليز، نوع صافي و تعداد جلسات دياليز در هفته در بخش هاي دياليز اهميت دارد.