سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه
عبدالحمید انصاری – استادیار دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
حمزه ترابی – استادیار دانشکده ریاضی و آمار، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای مرسوم گرافیکی مانند دیاگرامهای پایپر و استیف برای طبقه بندی نمونه های هیدروشیمی بخصوص در مواقعی که حجم داده های مورد بررسی زیاد باشد، دارای محدودیتهایی است. در چنین مواقعی استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ارائه یک تحلیل دقیقتر، میتواند راهگشا باشد.
معدن گلگهر که در حال حاضر در عمق ۶۰ متری زیر سطح ایستابی استخراج میشود، با مشکل عدیده ای از جمله ورود آب به پیت استخراج روبروست و معزل زهکشی آب آن نیز جز با شناخت دقیق منشا آب زیرزمینی میسر نمیباشد. به همین منظور در طی چندین مرحله از آب چاه ها و سطوح تراوشی معدن نمونه گیری بعمل آمده و جهت انجام آنالیز میزان املاح به آزمایشگاه فرستاده شد. نتایج آنالیز که شامل غلظت کاتیونها و آنیونهای اصلی و میزان هدایت الکتریکی و اسیدیته هر نمونه است با روشهای گرافیکی (دیاگرامهای پایپر و استیف) و روشهای آماری (آنالیز خوشهای، تحلیل مولفه اصلی و کلاسترینگ K میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعات سفره آبدار از لحاظ کیفی به سه زون تقسیم شده که شامل جبهه شور شمالی، زون آبرفتی و زون اختلاطی میباشد و نمیتوان منشا آب شور جبهه شمالی را از کفه نمک دانست