مقاله کلون، بيان، تخليص و بررسي آنتي ژنيسيته ترکيب پروتئيني UreB332-HpaA هليکوباکترپيلوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: کلون، بيان، تخليص و بررسي آنتي ژنيسيته ترکيب پروتئيني UreB332-HpaA هليکوباکترپيلوري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله اوره آز
مقاله کلون سازي
مقاله HpaA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي خاني بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: نجارپيرايه شهين
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان جاهي حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هليکوباکتر پيلوري باکتري گرم منفي با انتشار وسيع است که موجب آلودگي معده و دئودنوم در انسان ها مي شود. امروزه برخي درمان هاي آنتي بيوتيکي براي درمان عفونت در دسترس هستند اما هزينه زياد، عدم تمايل بيماران براي مصرف دقيق دارو و بروز سويه هاي مقاوم از عوامل محدود کننده کفايت اين درمان ها به شمار مي روند. از اين رو تلاش هاي روبه افزايشي در جهت توليد واکسن موثر براي اين عفونت صورت گرفته است. هدف اين تحقيق ساخت ناقل نوترکيب حامل ترکيب قطعه اي از زير واحد بتاي آنزيم اوره آز (UreB332) و ادهزين A هليکوباکتر پيلوري (HpaA)، بيان آن در ميزبان بياني (E.coli BL21) و همچنين بررسي آنتي ژنيسيته آن به عنوان کانديداي مناسبي براي طراحي واکسن عليه هليکوباکتر پيلوري است.
مواد و روش ها: ژن هاي کد کننده ureB332 و hpaA از ژنوم سويه استاندارد هليکوباکتر پيلوري به روش PCR جدا شده و با هضم آنزيمي به داخل ناقل pET28a وارد و سپس به داخل ميزبان هاي کلون سازي و بياني وارد شد. پس از تاييد بيان، ترکيب پروتئيني به روش کروماتوگرافي تمايلي توسط رزين نيکل تخليص و سپس آنتي ژنيسيته آن به روش لکه گذاري وسترن بررسي شد.
نتايج: نتايج هضم آنزيمي، PCR و تعيين توالي نشان داد که ژن هدف به درستي در ناقل مورد نظر کلون شده است. اين پروتئين نوترکيب توسط آنتي بادي چند تبار خرگوشي ضد هليکوباکتر پيلوري و سرم انسان آلوده به اين باکتري شناسايي شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان اين ترکيب آنتي ژني را به عنوان کانديداي مناسبي براي بررسي هاي بعدي در مورد واکسن هليکوباکتر پيلوري معرفي نمود
.