مقاله کلونينگ و بيان ژن IL-11 انساني در اشريشيا کولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: کلونينگ و بيان ژن IL-11 انساني در اشريشيا کولي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترلوکين يازده انساني
مقاله اشرشياکولي
مقاله بيان نوترکيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج نيا صفرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي پور فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: IL-11 يک فاکتور رشد هماتوپويتيک است که سبب تحريک تکثير سلول هاي بنيادي هماتويتيک و مگاکاريوسيت ها گرديده بلوغ و تمايز مگاکاريوسيت ها و توليد پلاکت ها را افزايش مي دهد. اخيرا از Interleukin-11 (IL-11)  جهت درمان ترومبوسيتوپني ناشي از شيمي درماني در بيماران مبتلا به سرطان استفاده مي شود و اين سايتوکايين اولين فاکتور رشدي است که بدين منظور توسط FDA تاييد شده است. هدف از اين مطالعه کلونينگ و بيان نوترکيب اينترلوکين يازده انساني در اشرشيا کولي به منظور توليد آزمايشگاهي اين سايتوکايين بوده است.
روش ها: RNA توتال از نمونه مغزاستخوان انساني استخراج گرديد و پس از تبديل به cDNA براي تکثير ژن IL-11 با  PCR  مورد استفاده قرار گرفت. ژن تکثير شده کلون و تعيين توالي گرديده و بيان آن در E. coli از طريق وکتور بياني  pET28a  مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تکثير ناحيه کد کننده ژن
IL-11 انساني با PCR منجر به تکثير قطعه اي اختصاصي گرديد که به صورت باندي با اندازه تقريبي bp 531 در ژل آگارز ظاهر گرديد. کلونينگ و تعيين توالي محصول PCR صحت توالي ژن کلون شده را تاييد نمود. بيان ژن  IL-11در  E. coli با استفاده از وکتور pET28a منجر به توليد پروتئين نو ترکيب در غلظت بالا گرديد که در آناليزSDS-PAGE   بصوزت باند واضحي در محدوده KDa 24 مشخص گرديد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حلضر نشان مي دهد که سيستم بياني E. coli سيستم مناسبي براي بيان نو ترکيب IL-11  انساني بوده و با توجه به سرعت زياد تشکيل محصول و دانسيته بالاي رشد سلولي مي تواند براي توليد اين سايتوکايين در حجم بالا مورد استفاده قرار گيرد.