مقاله کلونينگ و بيان ژن ipaC شيگلا ديسانتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: کلونينگ و بيان ژن ipaC شيگلا ديسانتري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلونينگ
مقاله بيان
مقاله ژن ipaC
مقاله شيگلا ديسانتري
مقاله واکسن نوترکيب
مقاله شيگلوزيز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: هنري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اقتداردوست مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: هيات محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حصارکي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: عامل شيگلوزيز، ميکروب هاي جنس شيگلا هستند. با توجه به فراواني بيماري و مرگ و مير گزارش شده و مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري، طراحي و ساخت واکسن عليه اين بيماري از اهداف سازمان بهداشت جهاني است. از مهم ترين عوامل ويرولانس باکتري، آنتي ژن هاي تهاجمي پلاسميد به ويژه IpaC و IpaB هستند که به عنوان کانديداي واکسن نيز مطرح هستند. هدف اين مطالعه بيان ژن ipaC يکي از عوامل تهاجمي به منظور بررسي ايمني زايي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توالي ژن ipaC از بانک ژني NCBI به دست آمد و طراحي پرايمر صورت گرفت. ژنوم استخراج شده از شيگلا ديسانتري به عنوان الگو در تکثير PCR مورد استفاده قرار گرفت. سپس ژن ipaC تکثير يافته، در پلاسميد pTZ57R کلون و در وکتور بياني pET-28a(+) ساب کلون شد. E. coli سويه BL21(DE3)plysS توسط وکتور نوترکيب ت ر انسفورم و بيان پروتئين تحت القاي IPTG و الکتروفورز SDS-PAGE مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: کلونينگ اين ژن با روش هاي PCR، هضم آنزيمي و تعيين توالي تاييد شد. همچنين پروتئين نوترکيب با القاي IPTG بيان شد. با تخليص از ستون نيکل، وسترن بلاتينگ و الکتروفورز SDS-PAGE بيان پروتئين مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: کلونينگ، ساب کلونينگ و بيان ژن ipaC در اين مطالعه تاييد مي شود. پس از بررسي ايمني زايي، اين پروتئين نوترکيب مي تواند در مطالعات آينده براي توليد واکسن نوترکيب عليه باکتري شيگلا ديسانتري مورد استفاده واقع شود.