مقاله کلونينگ ژن پروتئين A باکتري استافيلوكوكوس اورئوس در پلاسميد بياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۹ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: کلونينگ ژن پروتئين A باکتري استافيلوكوكوس اورئوس در پلاسميد بياني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين A
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله کلونينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بنده پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني ابيانه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ماغن ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك زاد پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با استفاده از ايمونوگلبولينها مي توانيم اطلاعات دقيقي در مورد يک آنتي ژن خاص بدست آوريم. براي جداسازي اختصاصي يك كلاس ايمونو گلبولين ازروش كروماتوگرافي جذبي استفاده مي شود. هدف اين مطالعه تهيه پروتئين A نوترکيب باکتري استافيلوکوکوس اورئوس بوده که در کروماتوگرافي جذبي براي جداسازي IgG سرم استفاده ميگردد.
روش بررسي:  DNAژنومي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس استخراج گرديد و بکمک پرايمرهايي که بر اساس ژن پروتئين A طراحي شده بودند واکنش PCR انجام گرفت و محصول  PCRدر پلاسميد کلون شد. براي جدا کردن ژن فوق پلاسميد نوترکيب با انزيم هاي NdeI و EcoRI هضم گرديد. ژن پروتئينA  خالص سازي گرديد و در پلاسميد بياني ساب کلون شد.
يافته ها: ژن پروتئين A با روش PCR تکثير شد. محصولPCR  که داراي ۱۴۳۵ نوکلئوتيد مي باشد با موفقيت در پلاسميد بياني کلون و تاييد گرديد.
نتيجه گيري: پلاسميدنوترکيب براي بيان پروتئين نوترکيب و استفاده درستون کروماتوگرافي جذبي مخصوص جداسازي IgG سرم آماده ميباشد.