مقاله کلونينگ cDNA فاکتور VII انعقادي حاصل از رده سلولي هپاتوما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: کلونينگ cDNA فاکتور VII انعقادي حاصل از رده سلولي هپاتوما
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور هفت
مقاله هموفيلي
مقاله HepG2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: بنده پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: امام قلي پور سلاله
جناب آقای / سرکار خانم: ماغن ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: سيد نگار
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فاکتور هفت، پروتئاز انعقادي مسئول شروع آبشار واکنش هاي پروتئوليتيک است که به توليد ترومبين و در نتيجه تشکيل لخته مي انجامد. به دليل به کارگيري موفق آن در کنترل هموفيلي و نقش احتمالي آن در فرآيندهاي مختلف سلولي، فاکتور هفت به عنوان هدف ژن درماني و ساير مشکلات باليني مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعه، رده سلولي HepG2 براي کلون فاکتور VII مورد استفاده قرار گرفت.
روش بررسي: اين تحقيق به روش تجربي انجام گرفت.RNA  کل رده سلولي هپاتوما (HepG2) استخراج شد و مورد رونويسي معکوس قرار گرفت و cDNA فاکتور هفت با واکنش PCR تکثير شد. محصول PCR به وکتور pTZ57R.T منتقل شد ودر باکتري Ecoli ترانسفرم گرديد.
يافته ها: پس از واکنش PCR، باند DNA مربوط به ژن فاکتورهفت مشاهده شد و بدنبال کلونينگ، پلاسميد نوترکيب بوسيله آنزيم هاي محدودگر تاييد شد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، کلونينگ cDNA فاکتور هفت حاصل از لاين سلولي HepG2 گزارش شد که امکان استفاده از آن و دستکاري هاي بعدي آن فراهم شده است.