سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهرام کاظمی – مرآز تحقیقات سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضا هادوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مجید مقبلی – انستیتو پاستور ایران

چکیده:

نایسریا مننژیتیدیس یک باکتری گرم منفی و از عوامل مهم بیماری مننژیت وسپتی سمی در افراد می باشد. باکتری مورد نظر (PTCC1507) از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهیه گردید. پس از کشت باکتری و استخراج DNA واکنش Nested PCR به عمل آمد. محصول PCR, 507bp در کنار مارکر ۱۰۰bp بروی ژل آگارز الکتروفورز شد. محصول PCR درون پلاسمید (pTZ57R) کلون گردید و پلاسمید نوترکیب توسط آنزیمهای sacl و BmH1تأیید گردید. توالی نوکلئوتیدی آن شبیه ژن LuxS باکتری نایسریا مننژیتیدیس سویه Z2491 می باشد.