سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا گل میرزایی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دان
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دان

چکیده:

در این مقاله دو مدل ترکیبی که از ترکیب کلونی زنبورها واتوماتای سلولی حاصل شده است به منظور بهینه سازی پیشنهاد میگردد. اتوماتای سلولی وظیفه کاهش آنتروپی و افزایش سرعت همگرایی را به عهده دارد. در مدل پیشنهادی اول در هر سلول ازاتوماتای یادگیرسلولی یک کلونی از زنبورها قرار داده میشود. به منظور بهبود جستجوی سراسری و همگرایی سریعتر، بدترین هرسلول با بهترین همسایگان به روش حریصانه جایگزین میگردد. در مرحله دوم در هر سلول یک زنبور قرار میگیرد. نتایج آزمایشها بر روی مسایل نمونه نشان میدهد که روشهای ارائه شده از عملکرد بهتریدر مقایسه با مدل کلونی زنبورهای مصنوعی استاندارد برخوردار است.