سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا مقدسی جهرمی – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری & دانشگاه خاتم
مرتضی عظیمی پور – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری & دانشگاه صنعتی اصفهان
ژولیت رشیدیان – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
نسرین راستگو – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند گیاهان چغندرقند را در مقیاس جهانی آلوده ساخته و عامل بیماری ریزومانیا می باشد که همه ساله منجر به خسارات اقتصادی سنگین بر صنعت چغندرقند کشورمان می گردد . اثرات شدید این بیماری و فقدان سویه های مقاوم گیاهی طبیعی کنترل این ویروس را از لحاظ اقتصادی و اپیدمیولوژیکی مشکل ساخته است . در این پژوهش ابتدا ژن کدکننده پروتئین پوششی عمده ویروس BNYVV در دو ناقل pET11a و pGEX4T کلون سازی گردیدند. سپس بیان CP21 در دو ناقل ذکر شده در باکتری E,coli نژاد( BL21(DE3 انجام شد. به دلیل نامحلول بودن CP21 و باقی ماندن در رسوب، pGEX دنبال گردید. رسوب و سوپ باکتری مضمحل شده بصورت جداگانه بر روی ژل SDS-PAGE برده شد. سپس رسوب باکتری بر روی ژل Preprative برده شد و یکسری فراکشن از روی این ژل بازیافت شد. فراکنش ها مجداً بر روی ژل SDS-PAGE برده شدند و در انتها پروتئین ۴۶ کیلودالتون خالص شده از روی ژل مورد هضم آنزیم ترومبین قرار گرفته و سپس از ستون رزین- نیکل عبور داده شد و پروتئین پوششی ٢١ کیلو دالتونی ویروس BNYVV حاصل گردید. نتایج حاصله نشان داد که پروتئین ٢١ کیلودالتونی خالص شده ازاین طریق دارای راندمان بیانی بالاتری است. هر چند پروتئین فیوژن در رسوب سلولی باقی مانده است.