سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهنام علیرضایی – موسسة تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – بخش تولید و تحقیق واکسن های مصرف
خسرو آقایی پور – موسسة تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی – بخش بیوتکنولوژی
عباس شفیعی –
مجید اسماعیل زاده –

چکیده:

سرخک بیماری بسیار مسری است که متأسفانه هنوز در کشورهای در حال توسعه جزء عوامل مرگ و میر کودکان می باشد. در این طرح ابتدا ژن F ویروس سرخک با استفاده از متود RT-PCR از سلولهای آلوده به سرخک جدا گردید. سپس این ژن در وکتور مناسب کلون گردید. جهت این منظور پرایمرهای اختصاصی طراحی گردید که حاوی مناطق شناسایی دو آنزیم محدودگر متفاوت بود، تا بتوان ژن را در جهت صحیح وارد وکتور کرد. سپس با استفاده از پرایمرهای مختلف طراحی شده برای جایگاه های مختلف ژن، تعیین توالی شد. سپس این توالی ها مونتاژ و توالی کامل ژن (از کدون آغازی تا کدون خاتمه ای) حاصل گردید. در مرحله بعد این توالی با سکانس های موجود در بانک ژن مقایسه شد. نتایج حاصل هیچ نوع موتاسیون یا حذفی را در توالی ژن نشان نمی دهد.