سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی ضیاپور –
هما عیدیان نوروز –

چکیده:

مصرف انرژی در ساختمان، معمولا در زیر دمای ۱۰۰ درجة سانتیگراد است و کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی(FPCS) به دلیل سادگی طرحشان و ارزان بودن آنها در سطح وسیعی استفاده میشوند و به این دلیل آگاهی از روشهای کاستن اتلاف انرژی و افزایش بازدهی گرمایی در آنها حائز اهمیت است.برای افزایش بازدهی گرمایی(FPCS)، گاز موجود در فضای بین صفحة جاذب وپوشش شفاف را تا زیر فشار ۱۰۴ پاسکال تخلیه میکنند تا کلکتورهای صفحه تخت خورشیدیتخلیهشده ازگاز (EFPCS) حاصل شود. در چنین حالتی پدیدة غالب، رسانش از طریق مولکولهای گاز موجود در خلاء نسبی است و بنابر این نوع گاز تخلیه شده، در بازدهی دستگاه نقش آفرین میشود. نتایج تجربی محققین نشان میدهد که تخلیة گازهای بی اثر نظیر آرگون و کریپتون به جای هوا در فضای یاد شده، موجبات افزایش بازدهی گرمایی دریافت کننده را فراهم مینماید.در این مقاله شبیه سازی کامپیوتری بر روی (EFPCS) انجام شده است. نشان مید هیم که اگر به جای هوا، آرگون در فضای محصور بین صفحة جاذب وپوشش شفاف تخلیه شود، بازدهی گرمایی کلکتور ۹درصد دیگر افزایش مییابد. در یک دور نمای روشن، در صورت مقرون به صرفه بودن تولید الکتریسیته از منابع انرژی با ماهیت دما پایین، بخش تغذیة‌ چنین مولد برقی میتواند یک (EFPCS) با کمترین اتلاف گرمایی باشد.