سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل رضایی پژند – استادیار، گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، گروه مکانیک دانشکده مهندسی دان
لطف ا… پهلوان – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، گروه مکانیک دانشکده مهندسی دان

چکیده:

کمانش دینامیکی سازه هایی که تحت بارگداری ضربه ای قرار دارند در بسیاری از گرایشهای مهندسی، از قبیل مهندسی دریایی، عمران و هوافضا مورد توجه می باشد. در این مقاله کمانش دینامیکی صفحاتنازک مستطیلی ایزوتروپیک تحت بارگذاریهای دینامیکی داخل صفحه ای به روش عددی مدل سازی و بررسی شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار LS DYNA رفتار کمانشی صفحه ای فلزی با هندسه و شرایط مرزی مشخص مورد بررسی قرار گرفته است. پس از اطمینان از درستی مدل و روش حل که ازمقایسه نتایج نرم افزار با نتایج موجود حاصل گردید، تاثیر پارامترهای مهم از قبیل هندسه، شرایط مرزی، زمان اعمال بار و نوع بارگذاری بر رفتار کمانشی صفحه مورد مطالعه قرار گرفته است. هر دو رفتار ماده به صورت الاستیک و الاستیک – پلاستیک در این مطالعه در نظر گرفته شده است.