سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، استاد دانشکده مهند
حسام الدین عسکری – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجوی کارشناسی ار
نیاز عبدالرحیم – دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوا

چکیده:

در این مقاله نتایج کمانش و پش کمانش صفحات کامپوزیتی به روش مدلسازی تخریب پیشرونده، ارائه شده است. صفحات فوق الذکر بصورت تک جهته داخل صفحه ای تحت بار فشاری قرار داده ده اند. میزان بار وارده از صفر به تدریج افزایش یافته و تا حد نهایی تحمل قطعه پیش می رود. ۴ مود تخریب اصلی مواد کامپوزیتی، جهت بررسی تخریب در هر نقطه از قطعه در نظر گرفته شده است. مدل مناسبی جهت اعمال تخریب انجام گرفته در هر نقطه با توجه به مود تخریب در این تحقیق ارائه شده است که امکان مدلسازی دقیق شرایط واقعی قطعه در حین آزمایش را فراهم می نماید. حل از طریق تکرار فلوچارت معرفی شده است که همخوانی خوبی در این زمینه مشاهده شده است. همچنین در نظر گرفتن مود لایه لایه شدن نشان داد نتایج عددی نسبت به حالتی که در آن مود لایه لایه شدگی در نظر گرفته نشده است، بهبود یافته است.