مقاله کمي سازي تغييرات مورفولوژيک در سرطان سينه به کمک تحليل فرکتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: کمي سازي تغييرات مورفولوژيک در سرطان سينه به کمک تحليل فرکتال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله فرکتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمالك سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: يارندي نيلوفرسادات
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي شادپور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتيان مينو
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي هما
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرقلي رنگرز اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرکتال ها عبارتند از ساختارهاي هندسي پيچيده. علم فرکتال که به بررسي اين ساختارها مي پردازد در سال ۱۹۷۵ ابداع گرديد و امروزه نه تنها در علوم مهندسي بلکه در علوم پزشکي نيز جايگاه ويژه اي يافته است. فرکتال ها در تشخيص بيماري هاي استخواني و مدل سازي ساختار استخوان ها و تحليل تغييرات ساختار ان ها و تحليل ريتم و ضربان قلب و تشخيص بيماري هاي قلبي کاربرد دارند. به نظر مي رسد هرکجا که يک بي نظمي و اغتشاش ساختاري وجود دارد، هندسه فرکتال مي تواند کارايي دياگنوستيک و پروگنوستيک خوبي داشته باشد. از آنجايي که سرطان ها نيز نوعي بي نظمي سلولي و نسجي محسوب مي شوند، مي توان با کمي کردن اين مساله و گزارش ان در قالب عدد فرکتال ابعاد اين بي نظمي را نشان داد. در اين مطالعه به مقايسه ارتباط بين عدد فرکتال در بيماران مبتلا به سرطان پستان و گريد (Grade) پاتولوژيک سرطان در انها پرداختيم.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک بررسي توصيفي – تحليلي مقطعي است که بر روي ۶۰ خانم مبتلا به سرطان پستان از نوع داکتال و با درجه پاتولوژيک ۲ و ۳ انجام شده است. نمونه گيري به شيوه در دسترس (Convenient) بود و از کليه بيماران علاوه بر اسلايدهاي پاتولوژي، عکس هايي جهت بررسي توسط نرم افزار مخصوص محاسبه عدد فرکتال گرفته شد که براي اين منظور از روش Box – Counting و از نرم افزار MATLAB نسخه R2007a استفاده گرديد. تحليل داده هاي حاصل به کمک ازمون هاي تي مستقل، تحليل واريانس اماري يکطرفه، آزمون دقيق فيشر و آزمون کاي دو انجام شد. براي اين منظور نيز از نرم افزار اماري SPSS نسخه ۱۵ بهره گرفته شد.
يافته ها: ميانگيـن سني خانم هاي مـورد بررسي در اين مطالعه ۵۲٫۴۸±۱۰٫۸۳ سال بود. ۳۸ نفر (۶۳٫۳%) گـريد ۲ و ۲۲ نفر (۳۶٫۷%) گـريد ۳ بـودند. ميانگيـن اندازه تومـور ۲٫۸±۱٫۴۸ سانتيمتـر بود. ميانگين عدد فـرکتال در تمام نمـونه ها ۱٫۹۵±۰٫۰۳ بود. بين گريد و عـدد فـرکتال ارتـباط آماري معنـاداري وجـود داشت و ميانگين عـدد فرکتال در گريد ۲ بـرابر با ۱٫۹۴ و در گريد ۳ برابر با ۱٫۹۸ بود (P<0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه حاکي از ارتباط آماري معنادار بين عدد فرکتال و گريد هيستوپاتولوژيک تومور بودند و به عبارتي با افزايش گريد هيستوپاتولوژيک سرطان پستان، عدد فرکتال نيز به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. بنابراين عدد فرتکال مي تواند مفهومي کمي از گريد تومور باشد که به عنوان يکي از تعيين کننده هاي پيش آگاهي سرطان پستان قابل اندازه گيري باشد.