سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه قنبری جهرمی – دانش آموخته کارشناس

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون تمایل تولید کنندگان محصولات باغبانی به تولید ارگانیک،این چالش وجود دارد که همواره منابع مختلف اقتصادی و طبیعی جهت استفاده در محیط کشت وجود داشته باشد. بنابراین ارائه روش های مناسب جهت تولید نشاء گوجه فرنگی ومقایسه کمپوست باغی ( تهیه شده از شاخ و برگ هرس شده درختان باغی) با محیط کشت پیت ماس کیمیا (محصول داخلی، شرکت تولیدی پردیس) به منظور تولید نشاء قوی و زودرس از اهداف اصلی این آزمایش می باشد. بدین منظور ، آزمایشی با۶ تیمار و ۱۰ تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمارها عبارت اند از؛ ۱۰۰% پیت ماس، ۱۰۰% کمپوست ،۹۰ % پیت + ۱۰ %کمپوست،۸۰ % پیت + ۲۰ %کمپوست ،۶۰ % پیت + ۴۰ %کمپوست و ۴۰ % پیت + ۶۰ %کمپوست می باشند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر محیط کشت بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر وخشک بوته در سطح ۱% آزمون دانکن و در صفت وزن خشک ریشه در سطح ۵% آزمون دانکن کاملا معنی دار بود. محیط کشت تاثیر معنی داری در مدت زمان سبز شدن بذور و تعداد برگ در هر بوته نداشت. به طور کلی با بررسی نسبت های مختلف کمپوست باغی و پیت ماس کیمیادر کیفیت نشاء گوجه فرنگی مشخص شد که به ترتیب تیمارهای ۶۰ % پیت + ۴۰ % کمپوست و ۸۰ % پیت + ۲۰ % کمپوست بهترین نتیجه را در بر داشتند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین دو محیط کشت ۱۰۰% پیت ماس و ۱۰۰% کمپوست باغی مشخص شد که این دو ماده در صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه و وزن تر و خشک بوته تفاوت چشمگیری نداشتند. بنابراین می توان اظهار داشت که کاربرد کمپوست باغی می تواند جایگزین خوبی برای پیت باشد.