سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهرابی کوشکی – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
دوستمراد ظفری – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فاطمه نظمی رودسری – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

گونه های تریکو درماهمزیست های گیاهی غیربیماری زا و مفیدی هستند که به خوبی از طریق مکانیسم های رقابت تسخیر فراریشه میکو پارازبنیسم تولید آنتی بیوتیک و آنزیم القا تحریکات دفاعی در گیاه و تحریک رشد گیاهی بر روی اکثر عوامل بیماری زای گیاهی تاثیرات بیوکنترلی دارند.در این بررسی ۲۵ نمونه خاک بالک و فراریشه ی گیاهان زینتی از فضای سبز مناطق مختلف استان مرکزی جمع آوری و روی محیط های غذایی نیمه انتخابی کشف شدند.۷۲ جدایه به دست آمده تریکودرما به روش نوک هیف خالص سازی و براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند .این جدایه ها به ترتیب فراوانی از گونه هایT.koningii-T.brevicompactum-T.virens-T.harzianum و یک جدایه از بخش longibrachiatum تشخیصداده شدند .در چشم انداز آینده جدایه های بومی تریکودرما در آزمون های ضد قارچی براساس خواص آنتاگونسیتی غربال شده و انتخاب جدایه های موثرتر با قابلیت بالای بیوکنترلی جهت تولید مواد بیولوژیک و استفاده بر علیه عوامل بیماری زای گیاهی میسر خواهد شد.