سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهروز علاف جوادی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …
فروغ سرهنگی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …
فرح روزهمدانی زاده – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …

چکیده:

حوادث و بلایا تمام سنین افراد اعم از کوچک یا بزرگ را دچار حادثه وبحران می کنـد و کودکـان از هـیچ حادثـه ای در امـان نیستند، تاریخچه حوادث نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از قربانیان حوادث کودکـان هـست ند . چنـدین مطالعـه در ایـن زمینه نشان می دهد که حدود ) ۲۰ درصد ) قربانیان کودکان هستند . همه کودکان و نوجوانان در طول زندگی خود چه در خانـه و چه در خیابان در معرض مواجهه با اینگونه حوادث هستند و با توجه به مرحله رشد و تکاملشان از لحاظ عـاطفی بیـشتر در معرض ترومای ناشی از حوادث می باشند وضعیت کودکان منحصر به فرد بوده و قابل تعمیم به افراد بزرگسال نمی باشد کـه این تا حدی به کوچکی جثه آنها، واکنش های فیزیولوزیک آنها به ضایعات و بیماریهای خطیر، محدودیت توانایی های ارتباط و میزان رشد مهارتهای رفتاری کودک مربوط می شود . ملاحظات اولیه جهت کمک به کودکـان ونوجوانـان کـه دچـار ترومـای ناشی از حوادث غیر مترقبه شدند بسیار اساسی می باشد خانواده ها، همسایگان و سیستم هـای در مـانی و مراقبتـی از جملـه پزشک و پرستار نقش بسیار مهمی در کمک به کودکان و نوجوانان در هنگام مواجهه با حوادث غیر مترقبه ایفا مـی نماینـد و قادرند با بکار گیری راه های مناسب هم در زمان حادثه و هم در درازمدت از بروز صـدمات جـسمی و عـاطفی در کودکـان و نوجوانان جلو گیری نمایند . بنابر این تامین نیازهای کودک در بحران نیازمند برنامه ریزی و داشتن یک برنامه مدون در ایـن راسـتا قبـل از بـروز حـوادث وبلایا می باشد